3 min read

Dette risikerer du om bedriften ikke er klar for SAF-T

Featured Image

Fra 1. januar kan Skatteetaten kreve å få dine regnskapsdata utlevert digitalt, ellers kan dere i ytterste instans måtte betale 11.720 kroner pr. dag opptil en million kroner. Men hjelpen er ikke langt unna!

Ved nyttår trer SAF-T-reglene i kraft (kort om reglene her). Da kan Skatteetaten ved bokettersyn kreve å få utlevert bedriftens regnskap digitalt, i form av regnskapsfiler med utgangspunkt i det nye SAF-T-formatet.

Sanksjonsapparatet

Skatteetaten har signalisert at det vil bli vanskelig å få dispensasjon fra kravet. Hvis din virksomhet blir tatt i å ikke kunne utlevere digitalt regnskap i henhold til standarden, tilsvarer det et brudd på bokføringsreglene, som vil medføre pålegg. Dersom dette pålegget i sin tur ikke følges, vil sanksjonen være tvangsmulkt.

marius-ciutacu-90X9_upEJSs-unsplash-500x333

 

Normalt vil tvangsmulkten være ett rettsgebyr (som for 2020 tilsvarer 1.172 kroner) per dag. Den kan settes både lavere og høyere, men ikke høyere enn 10 rettsgebyr per dag, tilsvarende 11.720 kroner. Dagbøtene kan ikke løpe i mer enn ett år, og de kan samlet sett ikke overstige én million kroner. Skatteetaten kan justere størrelsen på mulkten etter forhold som for eksempel bedriftens økonomiske situasjon og regelbruddets alvorlighetsgrad. Hvis det er snakk om betydelige overtredelser, åpner Bokføringsloven for strengere sanksjoner.

Så hører det med til historien at praksis i forbindelse med tilsvarende saker ikke har blitt ansett som betydelige overtredelser. Det er dermed ikke sannsynlig at Skatteetaten vil hente frem særlig tyngre skyts enn bokføringspålegg og tvangsmulkt. Skattedirektoratet har selv uttalt at «det er viktig at SAF-T ikke innebærer at næringslivet påføres økte byrder i form av nye plikter og økte kostnader».

Kontakt meg om SAF-T

Likevel – SAF-T er også noe revisoren din vil få i oppgave å sjekke. Dersom dere ikke har dette på plass, risikerer virksomheten dermed å få en anmerkning fra revisor. I noen tilfeller kan dette påvirke selskapets kredittvurdering.

Dette må dere gjøre

SAF-T er XML-basert og kan fremstå som ganske komplisert, men det er ikke sort magi. Formatet bygger på et rammeverk som flere OECD-land har tatt i bruk, og leverandørene bak de vanligste regnskapssystemene i Norge har jobbet med det lenge. 

Siden det er virksomheten selv som har ansvaret for å kunne levere en SAF-T-fil, betyr det at kontoplanen deres må være korrekt «mappet» mot standard kontoplan, at mva-kodene bedriften bruker er riktig «mappet» opp mot standard koder, og at dere kan konvertere filer til XML-format. Vi har utviklet et konverteringssystem som gjør at informasjon som hentes ut av regnskapssystemet deres kan «mappes» korrekt og overleveres i SAF-T-format.

Dette kan i mange tilfeller være en grei løsning som får dere «opp og stå» hurtig, og gjøre dere mindre eksponert for oppgraderinger eller lange bytteprosesser. Kontakt oss her dersom du lurer på om dette kan være en løsning for din virksomhet, eller om du har spørsmål forbundet med hvordan SAF-T vil slå ut for dere!

XACCT sikrer din compliance

XACCT tilbyr alle virksomheter en enkel, elegant og rimelig løsning på validering av deres SAF-T filer. Du sender SAF-T filen til oss, vi sender den gjennom våre egenutviklede verktøy og returnerer den med instrukser om hvilke endringer og justeringer som må foretas. Da kan du være sikker på at leveransen vil gli rett gjennom hos Skatteetaten, uten hverken for mye eller for lite informasjon. 

Få tilbud på validering av SAF-T fil