5 min read

Om bærekrafts- rapportering,  dobbel vesentlighet og nye muligheter

Featured Image

EU innfører nye regler for rapportering på bærekraft. Det skal dekke det økte behovet for informasjon hos forbrukere, investorer og andre interessenter. Og med riktig tilnærming, bidra til ansvarliggjøring, gi nye muligheter og økt verdiskapning for selskapet.

Bærekraft handler ikke bare om global oppvarming og miljø. Det handler også om forhold knyttet til menneskerettigheter, forretningsetikk og governance. Den økte bevisstheten på bærekraft har ført til økt behov for informasjon om hvordan selskaper påvirker og selv blir påvirket av bærekraftsforholdene, og hvilken risiko og mulighet som følger av dette. Endringene som en virksomhet nå står overfor, har økt bevisstheten rundt risiko og konsekvenser det skaper hos selskapets ansatte, ledelse og eiere, sier Anne Jenner som er CFO i XACCT.

Som eksempel, vil det for en investor ikke bare være relevant å vite hvordan selskapet det skal investeres i påvirker de ulike bærekraftsforholdene. Det er like viktig å vite hvordan bærekraftsforholdene påvirker selskapets mulighet til å utvikle seg og skape verdi for eierne. Å kunne rapportere på, og ha innsikt i begge disse perspektivene omtales som rapporteringskrav etter prinsippet om dobbel vesentlighet, sier Anne.

Design uten navn-Jun-08-2023-06-32-25-5220-AM

- For en investor er det relevant å vite hvordan selskapet det skal investeres i påvirker de ulike bærekraftsforholdene. Men like viktig er det å vite hvordan bærekraftsforholdene påvirker selskapets mulighet til å skape verdi for eier.

- Anne Jenner, CFO XACCT

 

 

Likestilles med den finansielle rapporteringen

Ny lovgivning for bærekraftsrapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), innfører nye standarder for rapporteringen ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Dette stiller omfattende informasjonskrav til selskapene. Reglene vil innføres trinnvis fra regnskapsåret 2024 til 2026.

Reglene skal bidra til en omstilling til en mer bærekraftig økonomi som er i tråd med EUs handlingsplan «Europas grønne giv» (Green Deal) og FNs bærekraftsmål. Gjennomføring av CSRD innebærer at bærekraftsrapporteringen får en ny og mer sentral funksjon i selskapsrapporteringen. Helt konkret skal rapporteringen inn som del av selskapets årsberetning, og likestilles med den finansielle rapporteringen til selskapet, sier Anne.

Canva Design DAFGGu_Sz_w

Med utgangspunkt i årsrapporten, skal det være mulig å forstå foretakets innvirkning på disse bærekraftsforholdene, og hvordan disse påvirker foretakets utvikling, stilling og resultat. Eksempler på forhold som skal beskrives i kontekst av bærekraft:

o    Forretningsmodell og strategi 
o    Mål og retningslinjer knyttet til bærekraftsforhold
o    Rollen og kompetansen hos styret i forhold til å ivereta bærekraft
o    Insentivordninger knyttet til bærekraftsforhold
o    De viktigste risikoene for foretaket knyttet til bærekraftsforhold

 

Kapital kanaliseres til bærekraftig virksomhet

De nye reglene har som mål å bidra til at selskap som tar bærekraft på alvor får bedre tilgang til kapital fremfor de som ikke gjør det. Forbrukere, investorer og andre interessenter vil som følge av nye krav til rapportering, kunne gjøre sine disposisjoner basert på pålitelig og relevant informasjon relatert til bærekraft. Resultatet er at utlån og investeringer vil kanaliseres til selskap som har mindre risiko for negativ påvirkning av områder relatert til bærekraft.

Revisorforeningen og Akademiet for Bærekraftsrapportering viser til at med riktig tilnærming og god planlegging, vil økt satsing på bærekraft støtte den langsiktige verdiskapingen for selskapet på flere områder. Eksempler som trekkes frem er:

o    Økt innovasjon og nye kilder til inntekter
o    Økt operasjonell effektivitet og reduserte kostnader
o    Styrket omdømme og merkevare
o    Bedre innsikt i og forståelse for krav og forventninger 

Ernst & Young viser til i en rapport fra 2022 at mer enn to tredjedeler av ledende selskaper på bærekraft har oppnådd høyere verdi enn forventet fra sine klimaendringer på tvers av kunde-, samfunnsmessige, ansattes og økonomiske verdier.

Gradvis implementering allerede fra 2024

I løpet av de neste årene vil mer enn 1700 norske foretak få nye og omfattende krav til bærekraftsrapportering gjennom et nytt direktiv fra EU. Rapporteringsplikten innføres gradvis, og vil for store foretak av allmenn interesse med flere enn 500 ansatte gjelde allerede fra 2024 og fra og med regnskapsåret 2026 inkluderes små og mellomstore noterte foretak.

Endringer i Regnskapsloven skal sikre gjennomføringen nasjonalt

For å sikre gjennomføring av de nye reglene til bærekraftsrapportering og at den rapporteringspliktige rapporterer i henhold til de europeiske standardene, foreligger det nå et forslag til endringer regnskapsførerloven. Utvalget som har tatt frem forslaget mener det er avgjørende med nasjonale regler for å sikre gjennomføringen. Lovforslaget (NOU 2023:15) legger til grunn at de nye lovreglene tas inn i et eget kapittel i regnskapsloven. De nye reglene krever også at det skal avgis en attestasjonsuttalelse om bærekraftsrapporteringen til selskapet. Forlaget som ligger i NOU’en er at attestasjonsuttalelsen kan avgis av også av selskap som ikke er revisjonsforetak i dag.

NOU bærekraft

- Gjennomføring av CSRD krever at det innføres nasjonale regler som er i samsvar med europeiske standarder for bærekrafts-rapportering. Regjeringen.no

 

Krever innsikt og ny kompetanse i hele verdikjeden

Implementering av de nye reglene og etterlevelse i form av løpende rapportering krever innsikt og ny kompetanse. Dette vil fremover praktisk talt gjelde for de fleste som driver en virksomhet. på tvers av hele verdikjeden, sier Anne. Man må sette seg inn i hva de nye kravene er, og hvordan de kan ivaretas best for egen virksomhet.

Fredrik og Ibrahim m Anne – Kopi-1

For å ivareta de nye rapporteringskravene, vil det være behov for endringer på mange områder. Som ansvarlig for finansiell rapportering og styring av en virksomhet må man sette seg inn i dette.

Anne er generelt brennende engasjert i bærekraft og alt som har med menneskeverd å gjøre. I disse dager gjennomgår hun et kurs i regi av Revisorforeningen - Akademiet for Bærekraftsrapportering. Dette har gitt henne nye perspektiver på det med bærekraft i tillegg til at det setter henne i stand til å planlegge for og gjøre XACCT som regnskapsbyrå i stand til å hjelpe egne kunder i spørsmål relatert til bærekraftsrapportering.

For oss som regnskapsbyrå skal vi kunne gi våre kunder råd, og legge til rette for at de ivaretar de nye kravene. Vi ser med andre ord også dette som en mulighet og til å ta en ny og utvidet rolle hos våre kunder. I august får vi ytterligere to ansatte som kan skilte med utdannelse innen bærekraft. Dette vil styrke oss ytterligere på området. sier Anne Jenner.

 


Kilder: 

- Revisorforeningen/Akademiet for bærekraftsrapportering
-
Regjeringen.no/NOU 2023: 15


 

Les også:

- AION LEDER AN I OVERGANGEN TIL SIRKULÆR ØKONOMIEN FOR INDUSTRIELL PLAST

- REGNSKAPSFØRERS ANSEELSE STYRKES MED NYTT LOVFORSLAG