4 min read

For CFO i NORSIRK handler det om å håndtere risiko - XACCT bidrar med kompetanse og kapaistet_

Featured Image

For CFO Mats Bardal i NORSIRK, handler hverdagen om å håndtere operasjonell og finansiell risiko. Selskapet han jobber i preges av svingninger i råvareprisene på gull, sølv, jern og aluminium, og  korrelerer sterk med inflasjonen. Nylig valgte han å sette bort ansvaret for deler av økonomifunksjonen til XACCT Accounting.

NORSIRK er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Selskapet samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til sine kunders produsentansvar. og henter i dag såkalt «EE-avfall» fra omtrent 2500 hentesteder i hele Norge. Selskapet har i dag 16 ansatte, og omsetter for ca 300 MNOK. 2/3-deler av inntektsgrunnlaget relateres i dag til miljøinntekter, resterende fra materialretur. 

20230615_125534963_iOS- Vår virksomhet styres av Avfallsforskriften og direktiver fra EU. Forskriften regulerer produsentenes ansvar for håndtering av eget avfall relatert til produktene de produserer, sier Mats Bardal. I Norge har vi en innsamlingsgrad på ca 60%. 

Mange av råvarene som benyttes i dag vil bli en begrenset ressurs, og verdien på metaller som gull, sølv og kobber vil øke. Det forventes at presset på tradisjonell gruvedrift vil øke som følge av klima- og miljøvernhensyn. Betydningen av det som omtales som «Urban mining» blir viktigere, og det forventes at flere produsenter vil gjøre som Tesla og Apple, å ta tilbake egne produkter og gjenvinne de selv. 

Om automatisering av økonomifunksjonen

I en datadrevet virksomhet gjøres innsikt tilgjengelig for alle, til enhver tid. Dette omtales gjerne som demokratisering av data. I dag er fokuset for Mats Bardal å kunne rapportere på nøkkeltall og styringsinformasjon til ledelsen til avtalt tid med nødvendig kvalitet. Ettersom mengden data øker og behovene for mer innsikt og bedre analyser endres, er det nødvendig å se på hvordan dataene kan gjøres enklere tilgjengelig for flere funksjoner i selskapet. Et ledd i dette vil være å sikre at de som skal bruke innsikten faktisk forstår datagrunnlaget og kan vurdere hvilke data som er relevante for seg og sin funksjon. Som eksempel vil tilgjengeliggjøring av «real time» regnskapstall kunne medføre feil-tolkning av «tingenes tilstand» om man ikke vet å ta hensyn til periodiseringer og avsetninger.

Det har også vært aktuelt å se på hvordan innsikt fra faktura kan benyttes for å rapportere på bærekraft og Co2 andeler. Her har imidlertid Mats et ankepunkt. En faktura vil kun fange opp deler av en virksomhets fotavtrykk, og ikke hele fotavtrykket til selskapet. 

«Den eneste føringen jeg vil sette, er at vi må bli mindre personavhengig – og da kommer vi ikke uten om bruk av ny teknologi» Mats Bardal, CFO Norsirk

20230615_125545256_iOS-1

Med innsikt og tilgang på data, kommer også mulighetene for automatisering og innovasjon. Målet bør være å redusere behovet for manuelt arbeid i størst mulig grad. Mads er av den oppfatning at det meste knyttet til det operasjonelle ved en økonomiprosess bør kunne automatiseres.

På spørsmålet om hvor viktig bruk av ny og moderne teknologi er, er svaret at for å gjøre oss mer uavhengig av enkeltpersoner og bli mer effektive, så kommer vi ikke utenom å ta i bruk ny teknologi!

Bruk av maskinlæring er naturlig å vurdere for håndtering av blant annet fakturaprosessen. Introduksjonen av SAF-T formatet er ett skritt på veien, og har bidratt til at en viktig del av prosessen relatert til årsoppgjøret er automatisert. Dette er ifølge Mads bare første skritt på veien til å gjøre det tradisjonelle revisjonsoppdraget «overflødig» når skattemyndighetene i bunn og grunn kan få direkte tilgang til det de trenger.

Satte bort deler av økonomifunksjonen.

NORSIRK har frem til nylig håndtert regnskapsfunksjonen internt. Men en hverdag preget av stor cashflow inn og ut, endringer i dollarkurs og høyt volum av leverandøravregninger var dette en krevende øvelse. I kombinasjon med krav til presis rapportering av nøkkeltall hver måned og ett årsverk på regnskap, opplevde CFO høy grad av sårbarhet i funksjonen. Å prioritere tid til utvikling av økonomifunksjonen og ha et strukturert fokus på kompetanseheving har vært vanskelig.

Som følge av naturlig avgang, dukket spørsmålet opp om funksjonen fortsatt skulle ivaretas i egne rekker. For Mats Bardal ble svaret enkelt. Han valgte å gå ut og kjøpe regnskap som en tjeneste. Valget falt på XACCT Accounting som selskapets økonomipartner. 

20230615_125723769_iOS

XACCT leverer i dag lønn og regnskap som tjenester i selskapets systemer, som er Microsoft Business Central og VISMA lønn. Planen er også å levere en controller-funksjon til selskapet. Verdien kommer ifølge Mats Bardal til uttrykk gjennom blant annet: 

o    Redusert sårbarehet og risiko
o    Økt leveransesikkerhet og kontroll
o    Tilgang på kompetanse og beste praksis for utførelse
o    Økt fleksibilitet og flere strenger å spille på
o    Økt grad av objektivitet og etterlevelse av «lover og regler»
o    Økt grad av internkontroll

I tillegg kan Mats fokusere mer på oppgaver som bærekraftsrapportering og utvikle økonomifunksjon til å gi bedre støtte for forretningen. 

Om NORSIRK:

NORSIRK er et godkjent produsentansvarsselskap på EE-produkter, batteri og emballasje. NORSIRK er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen med 30%, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT Norge med 30% og Abelia med 10%. www.norsirk.no 


 

Les også: 

BÆrekraft Anne Jenner